Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ağlarca İbrahim Ocağı'na Ait İcazetnameler:

Yazdır PDF

(Okunamayan yerler (...) ile gösterilmiştir.)

Belge 1 üstte yeralan bölüm (Bu yazının sağ yanında Yasîn Suresi âyet 38: “...Bu, güçlü ve herşeyi bilen Allah’ın takdiridir.” yazılmış.):

Ağlarca İbrahim evladlarından Sadık Baba oğlu Bektaş Baba, bu defa Hz. Pir efendimiz hazretlerinin merkad-i mutahharalarını tavaf ve ziyaret edüb, muma-ileyhin ocağına müteallik olan ve müntesib bulunan tâliban ve muhibban bil-cümleniz Bektaş Baba’ya inkıyad ve itaat edesiz, icâzetname gereğince âmil olasız.

1 Receb 1301 15 Nisan 1300

Hâdim-ül-fukara Es-seyyid Ahmed Cemaleddin

Hacı Bektaş Veli Evlatlarından

Belge 1 altta yer alan bölüm: (İcazetnamenin başlığı silindiğinden okunamadı.)

İnsanı yaratan, ona beyanı öğreten, âriflerin kalblerini Tevhid nurları ile ve irfan sırlarıyla nurlandıran, yola salik olanların kalblerini hikmet, marifet ve ihsanla arındırıp bezeyen Allah’a hamdolsun. Bizlere ermişlik yolunu gösteren Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine ve ashabına sonsuz salât ve selam olsun. (Burada da bir satır silindiği için okunamadı.)... kilk-i tahkîk ve İCAZET-NÂME-İ esrâr-ı tedkik (?), matla-ı envâr-ı Tarikat-ı Muhammediyye ve muhit-i esrar-ı hakikat-i Ahmediyye ve (...) talibîn Kuldanlı-oğullarından Köse Ali Dede oğlu Satılmış Dede’nin oğlu Seyyid Hasan Dede etvak-ı tarikatte ve evtan-ı hakikatte mâlen, bedenen ve hâlen (...) bezl-i makdûr eyleyüb terbiye-i talibîn ve sâlikîne istidad-ı külli tahsil eylediğinden erenler rızasiyle bu icâzet-nâme îta olundu. Gerektir ki sırren ve alâniyyen, zâhiren ve bâtınen, leylen ve nehâren âdâb-ı ehlullâhı ve erkân-ı evliyâullâhı icrâda asla ihmal ve noksan etmeyüb (...) ictinab, ta’na sebk-i âdâdan tarikatimizi izhar etmeyüb (....) muhafaza eyleye. (.....) “İnsan için çalıştığından başka elde edeceği bir şey yoktur.” (Necm Suresi âyet: 39) emriyle çalışa, gönül gözünü pir irâdetinden (?) ayırmaya, emr-i mürşid neydüğün talib ve âşık’a tefhim eyleyirek “Ya Muhammed! De ki Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah daima bağışlayan ve merhamet edendir.” (Âl-i İmran Suresi âyet: 31) ilâhi emrini bile ve “Ya Muhammed! Sana biat edenler bilmelidirler ki, Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların elleri üstündedir; kim verdiği sözden dönerse, kendi zararına dönmüş olur, kim de Allah’ın verdiği sözü yerine getirirse, Allah ona büyük ödül verecektir.” (Fetih Suresi âyet: 10) ayetini ikrar ettirip “Yüz çevirirseniz, sizden hiçbir ücret istemiş değilim ki; benim mükafatım ancak Allah’a aittir ve ben Allah’a teslim olanlardan olmakla emrolundum.” (Yunus Suresi âyet: 72) (...) zevkıyle gönülleri şâdân ve tecelli-i zâta münkad, talibleri şerâb-ı muhabbet ile sekrân ve hayran eyleye. Salât-ü selam efendimiz Muhammed’e ve temiz tâhir Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına olsun. Selam, hidayet yoluna uyanlara olsun.

Ed-dâî Abdüllatîf

Hacı Bektaş Veli Evlatlarından

Sene: 1301

Belge 2 yeni Türkçe harflerle yazılmış olanı ise şu şekilde:

Zilenin Çıkrıkçı mahallesinden Ahmet oğlu Hüseyin Yıldız 1203 tarihli Eş-şeyh Abdullatif Çelebi tarafından Satılmış oğlu Seyit Hasan Dede’ye verilen ve aynı icazetnameyi teyiden Ahmet Cemaleddin Efendi tarafından 1301 tarihinde Sadık Baba oğlu Bektaş Baba’ya verilen icazetleri ibraz etmiş, yukarıda ismi geçen Kuldanlı-oğullarından Ağlarca İbrahim evlatlarından olduğunu beyan etmekle, bu evlattan olan Zile’nin Çıkrıkçı mahallesinden Mehmet oğlu Hüseyin Yıldız’a işbu icazet verilmekle, mumaileyhin ocağına müntesip bulunan cümle talibanın itaat ve inkiyatta bulunmaları iş’ar bilvesile cümleye selam ve beyan-ı muhabbet olunur.

27.12.55 (Cemalettin Yusuf) 29 Haziran 1980.

 

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Ağlarca İbrahim Ocağı'na Ait İcazetnameler: