Köse Süleyman Ocağı'na Ait İcazetnameler-1

Yazdır

Silindiği için okunamayan yerlere (...) konulmuştur.)

El-hamdü lillâhi Rabb-il-âlemîn. Ve’l-âkıbetü lil-müttekîn. Ve’ssalatü ve’sselamü alâ Resûlinâ Muhammedin (...) ve alâ Mâsumin-et-tayyibîn-et-tâhirîn ve ıtretihî’l-hâdî ilâ tarîk-il-evliyâi bi’l-kelimati (...) ve alâ men-ittebaahüm bi’l-ikrâri ve’t-tasdîki ve’l-izani ve muhit-i esrar-ı hakikat-i Ahmediyye ânî bihî (...) Kutb-ül-Ârifîn Gavs-ül-Vâsılîn el-hac Bektâş-ı Veli kaddese sırrehû’l-âlî (...) aliyyesine müntesib Çepni rehberi Köse Süleyman-zâde İsmail Baba bu tarafa gelüb aziz-i müşarünileyhin merkad-i münevverlerini tavâf ve ziyaret edüb safâ-nazar dua olunub, yedine İCAZET-NÂME verilüb, İsmail Baba’nın olduğu mahalde olan muhibb-i Hanedan ve ehl-i îman Tarîkat-i Muhammed-Ali’ye (...) o babayı rehber bilüb, itaat ve inkiyad edüb şefaat-i enbiyâ ve’l-mürselîn aleyhim-üs-salât (...) ve himmet-i evliya-i eizze-i kiramâ nâil olasız. Ve’sselamü alâ men-it-tebea’l-hüda tahriren fî şehr-i Muharrem, sene: 1270.

Hadim-ül-fukarâ Hadim-ül-fukarâ Hadim-ül-fukarâ

Esseyyid-el-hâc Turâbî el-hâc Ali Dede Esseyyid-el-hâc (...)

Muhammed Baba Post-nişîn-i Dergah-ı Hacı Bektaş Veli (...)

Türbedâr-ı Hacı Bektaş Veli