Hamza Baba Bektaşi Tekkesine Ait Belgeler

Yazdır

arslan.gif
Çeviren: Müfid Yüksel

 

İZMİR NİF KAZASI’NDA HAMZA BABA BEKTAŞİ TEKKESİNE AİT BELGELERİN DÖKÜMÜ

1. El-Emru’l-Mezbûr kema huve’l-Mestûr Nemmekahu

Muslihuddîn El-Mevlâ Bi Nahiyeti Barsa

Vech-i tahrîr ma fî’l-Beyân budur ki, Kaza-i Nîf muzafâtından merhûm ve mağfûrun lehu Hamza Baba Zaviyesine şeyh olan Fahru’s-Suleha Hasan Çelebî İbn Mustafa Çelebî huzûr-i kuzat, karye-i kudumcular dan Kalender Bin Şahkulu nâm kimesne mahderinde takrîr-i merâm ve bast-ı kelâm idüb Değirmen Vadisi’nde Tâîr olan bir bâb vakf içün hasıl-ı kayd olunan Elpek ve Keçeli vesair tâîr olan değirmenlere ve Evyan ve Ermenaz timarlardan Aydın ve Saruhan sancağında carî olan nehirlerden ilâ haze’l-ân bir kimesne üzerlerinde bağ ve bağçe ve sair sebze ve ota okka gelmiş değil iken hâla mezbûr Kalender bir kıt’a yoncalık idüb carî olan nehirden sakiy eder, suâl olunub men’ olunmasını iltimas ederim dedikde, ğıbbu’s-Suâl mezbûr Kalender dahi bi’l-Muvacehe cevâb virüb zikr olunan değirmenlerin suyundan yonca sakiy eyledim ba’de’l-Yevm bir dahi sakiy itmeyiz deyu ferağatı, müşarünileyh Hasan Çelebî talebiyle kayd-ı resmî olundu. Tahrîren Fî evahiri şehri Şevvali’l-Mükerrem, seneti Hamse ve Elfin. ( Şevval 1005/1597 )

Şuhûdu’l-Hâl ( Duruma Şahit Olanlar )

Hasan Çelebî Nuh Dede Kara Dede Ali Dede Velî Bin İlyas

Bin Mustafa Çelebî İbn Üveys Bin Kara Mustafa İbn Şah Ca’fer …….

Ve Gayruhum. ( Ve Diğerleri )

2.

Sebeb-i Tahrîr-i Kitâb Oldur Ki,

Vilâyet-i Anadolu’da Bor Kasabası ahalisinden olup hâla Mahmiyye-i Edirne’de Sultan Selîm Medresesinde sâkin olan Alî Efendi İbn Hasan nâm kimesne tarafından husûs-i âtiyu’l-Beyân vekîl olup vekâleti Mustafa Beşe İbn Mehmed ve Mehmed Efendi İbn İbrahîm nâm kimesneler şehadetleriyle şer’an sabit olanMustafa Efendi İbn Mehmed nâm kimesne mahmiyye-i mezbûrede meclis-i şer’-i şerîfde vilâyet-i mezbûrede Saruhan sancağında Nîf kazasına tabi’ Yudumcular nâm karyede vaki’ Hamza Baba Zaviyesinin Sabıkan Berât-ı Şerîfe ile zaviyedarı olan Derviş Ali Bin Mehmed nâm kimesne mahderinde bi’l-Vekâle ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb mütekellim-i mezbûr Ali Efendi bundan akdem merkûm Derviş Ali’yi zaviye-i mezbûreye nâ-müstahaktır deyu ref’ ittirüb (ettirip) zaviye-i mezbûreyi kendüye( kendisine) tevcîh ittirüb berât ittürdükden (ettirdikden) sonra zabt ve mahsülünü kabza tarafından Yusuf Efendi nâm kimesneyi vekîl idüb ( edip) mezbûr Yusuf Efendi dahi tarih-i kitâb senesinde zaviye-i mezbûreyi üç ay zabt ve zaviye-i mezbûre vakfı olan beynimizde ( aramızda) ma’lûm olan değirmen ve bağ ve bağçe

mahsülünü kabz ittüğünden (ettiğinden) sonra mevsim-i şitâda ( Kışın) mezbûr Ali Efendi zaviye-i mezbûrenin tasarruf ve ğallesi ( zahîre,mahsül,varidât ) vâkıfın evlâdına ve evlâd-ı evlâdına ve evlâd-ı evlâd-ı evlâdına meşrûta olub mezbûr Derviş Ali dahi evlâd-ı vâkıfdan olmağla zaviye-i mezbûrenin tasarruf ve ğallesi mezbûr Derviş Ali’ye meşrût olduğu ma’lûmu olub kendüye hilâf-ı şart-ı vâkıf tevcîh olunduğuna vâkıf olmağla zaviye-i mezbûreden kasr-ı yed idüb ( el çekip ) yedinde olan berâtını mezbûr Derviş Ali’ye teslîm mezbûr Derviş Ali dahi ahz ve kabz ve vekîl-i mezbûr Yusuf Efendi’nin şuhûr-i mezbûrede ber vech-i muharrer kabzettiği mahsule-i mütaallika da’vadan Vekîl-i mezbûr Yusuf Efendi ile müvekkil-i mezbûrun zimmetini ibrâ-i ‘amm ile ibrâz-ı iskât eyledi dedikde, ğibbu’t-Tasdîk ( tasdikten sonra) el-Mu’teber ma huwe’l-Vaki’ bi’l-İbtiğa’ kütub ve imlâ olundu.

Fi’l-Yevmi’t-Tasi’ ‘aşer min Recebi’l-Murecceb Li Seneti Sitte ve Semanîn ve Elfin

( 19 Recep 1086/1675 )

Şuhûdu’l-Hâl ( Duruma Şahit Olanlar)

Mehmed İbn Ali İbn Mustafa Çelebî Ali Efendi İbn Diğer Mustafa Çelebî

Hasan İbn Mehmed İbrahim İbn Mehmed

Mehmed Ali İbn Mehmed Beg İbn Ahmed Beg İbn Ve Ğayruhum

Haydar Mustafa Sefer Mine’l-Huzzar

( Ve diğer hazır bulunanlar )

3.

Aydın Vilâyeti Dahilinde Kâin Evkâf Sandığına Teslim olunan Mebâliğin Makbuz ilmuhaberi

Yevmiye defteri Numarası Para Kuruş Varak

3 20 207 26

Yalnız İki yüz Yedi Buçuk Kuruş

Nif nahiyesinde Hamza Baba karyesinde Hamza Baba zaviyesinin zaviyedarlık ciheti Şeyh Halîl Efendi’nin vefatıyla oğlu Dervîş Ali Efendi uhdesine tevcîh harc-ı berât ma’a varaka baha olan ber beyân-ı bâlâ yekûnü Iki yüz yedi buçuk kuruş kâmilen teslîm-i sandık olduğunu mübeyyin işbu ilmuhaber i’ta kılındı.

6 Haziran 1308 (1892)

4.

Berât-ı Hümayûn ( Milâdî 1838 Tarihli)

Tuğra ( Sultan II. Mahmud )

Nezaret-i evkâf-ı Hümayûn-i mulûkâneme mülhak evkâfdan Nîf kazâsına tabi’ Barsa karyesinde vaki’ Hamza Baba Tekyesi vakfına vazife-i muayyene ile ber vech-i meşrût tekye-nişîni olan evlâd-ı vâkıfdan Şeyh İbrahîm ve İbn Şeyh Hamza biradereş bilâ veled fevt olup yeri hâli ve hidmet-i lâzimesi muattal kalmakla karındaşı erbâb-ı istihkakdan işbu râfi-i tevki’i refî’u’ş-Şân-ı hakânî eş-Şeyh Ahmed Halife İbn Şeyh Hamza zîde salahuhu her vecihle muhabb ve müstahak olmağın tekye-nişînlik-i mezbûre müteveffa-yı mezbûrun mahlûlünden karındaşı merkûma tevcîh olunmak ricasına Nîf kazâsı nâibi Mevlânâ Hasan Rıza zîde ilmuhu arz ve vech-i meşrûh üzere rûznâmçe defterinde mukayyed idügü ve vakf-ı mezbûrun mahallinden vurûd eden defteri mantûkunca İki Yüz Elli İki senesi Muharremi gurresinden Elli Üç senesi gâyetine değin ru’yet olunan muhasebesinde gayr-i ez masraf tebeyyün eden İki Yüz Elli Dört kuruş fazlası âyende ve revendeye it’am-ı taamlarına sarf olmuş idügü mülhakât zimmeti defterlerinde mahrec-i kuyûd da gösterilmiş olmağla bu sûretde ber mûceb-i nizâm binnefs bilâ kusûr eda-yı hizmet eylemek ve vakf-ı mezbûrun lâzım gelen muhasebesini sal be sal mahallinde ma’rifet-i şer’le görüb memhûr ve muhazara defterini canib-i nezarete bilirsâl yedine sûretini almak ve hilâf-ı şurût-ı nizâm hareketi ve bir gune terk ve tekrar vukû’ bulur ise ref’inden ahire verilmek şartıyla tekye-nişînlik-i mezbûre müteveffa-yı mezbûrun mahlûlünden karındaşı merkûma tevcîh ve yedine Berât-ı Alîşâni ve mülhakât zimmeti defterlerine ilm u haberi verilmek bâbında Darphâne-i Amirem müşîri ise…

( silik okunamıyor) mükerrem müşîr-i müfahham nizâm olan vezîrim es-Seyyid Mehmed Hasib Paşa edâme ahiruhu iclâl-i telhîs etmekle telhîsi mucebince tevcîh ve berâtı ve ilm u haberi i’ta olunmak fermânım olmağın hakkında… (okunamadı) Şahânem zuhûra getürüb Bin İki Yüz Elli Dört senesi Saferu’l-Hayr’ın Dördüncü günü tarihiyle müerreh verilen ruûs-ı hümayunum mûcebince mülhakât zimmeti defterlerine ilm u haberi verilmekle vech-i meşrûh üzere bu berât-ı hümayûnu verdim. Ve buyurdum ki, mezbûr eş-Şeyh Ahmed Halife İbn Şeyh Hamza zîde salâhuhu varub karındaşı müteveffa-yı mezbûrun mahlûlünden şart-ı mezkûr üzere tekye-nişînlik-i mezkûra mutasarrıf olub eda-yı hizmet eyledikden sonra bundan evvel tekye-nişînlik-i mezkûra mutasarrıf onlar vazîfe-i muayyenesine tevcîhle mutasarrıf ola gelmişler ise merkûm dahi ol vecihle vazîfe-i muayyenesin vakf-ı mezbûr mahsulünden alub mutasarrıf ola şöyle bilesiz. Berât-ı Şerîfime I’timâd kılalar.

Tahrîren Fi’l-Yevmi’r-Rabi’ Aşer şehri saferi’l-Hayr

Seneti erbaa ve hamsîn ve mieteyn ve elfin

( 24 Safer 1254)

Be Makâm-ı Mahrûse-i Kostantîniyye

Berât-ı Hümayûn

Tuğra ( Sultan Abdülmecîd )

Nezaret-i Evkâf Hümayûn-i Mülukâneme mülhak Nîf kazâsına tabi’ Barsa nahiyesinde vaki’ Hamza Baba tekyesi vakfına vazife-i muayyene ile tekye-nişînlik ciheti mutasarrıfı evlâd-ı vâkıfdan Ahmed Halife İbn Şeyh Hamza’nın vefatı vukûuyla merkûmun sulbü oğlu işbu rafi’i tevki’i refi’uş-Şân-ı Hakânî eş-Şeyh Halîl Halife zîde salâhuhu ya tevcîh ve yedine berât-ı şerîfem i’tası husûsu……ba i’lâm ve mazbata ve arîza inha olunmuş cihet-i mezkûre müteveffa-yı merkûmun uhdesinde olduğu ve vakf-ı mezbûrun İki Yüz Altmış Sekiz senesi ibtidasından Yetmiş Üç senesi ğâyetine değin rü’yet olunan muhasebesinde iki bin iki yüz elli kuruşu fazla zuhur eylediği evkâf-ı hümayûn muhasebesiyle vâridât defterlerinden derkenâr olunmuş ve meâl-i inha inha usûl ve nizâmına muvafık görünmüş olduğuna ber mûceb-i inha cihet-i mezkûrenin mumaileyhe tevcihi lâzım geleceği muhakeme-i teftiş olunmasına i’lâm kılınmış ve canib-i Şeyhulislâmiyece dahi işaret olunmuş olmasıyla bu sûretde cihet-i mezkûrenin merkûmun mahlulünden oğlu olup vekîli ...( yırtık, okunamıyor ) bilâ kusûr eda-yı hizmet etmek ve terk ve tekasül eder ise ref’inden ahire verilmek şartıyla tevcîh ve yedine berât-ı şerîfim i’ta olunmak bâbında halen evkâf-ı hümayûnum nâzırı olup mecîdiye nişân-ı zîşânımı……. Haiz …..düstur-ı mükerrem müşîr-i müfahham nizâm olan müşîr-i sadakât-mîrim es-Seyyid İbrahî Mahmud Necib Paşa edamellahu sıdkahu ilâ ahiri’l-eyyam telhîs vermekle mucebince tevcîh olunmak fermânı olmağın bin iki yüz yetmiş beş senesi cemaziyu’l-Ahirinin on ikinci günü yazılarak….( yırtılmış okunamıyor ) hümayûnum vechiyle bu berât-ı şerîfimi verdim ve buyurdum ki, mumaileyh eş-Şeyh Halîl zîde salahuhu babası müteveffa-yı merkûmun mahlulünden cihet-i mekûre evlâdına şart-ı mzkûr üzere mutasarrıf olup vazîfe-i muayyene-i mezkûresin mahlulünden ahz eyleye. Şöyle bilesiz. Berât-ı şerîfime i’timâd kılasız.

Tahrîren Fi’l-Yevmi’r-Rabi’ ‘işrîn min şehri Cemaziyi’l-Ahir

Seneti Hamse Ve Sab’ în ve Mieteyn Ve Elf. ( 24 Cemaziyelahir 1275 )

Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı’ndan alınan icâzetnâme Sûreti (1287/1860 Tarihli)

Zâlike Takdîru’l-Azîzi’l-Alîm

Nasrun Minellah Ve Fethun Karîb Ve Beşşiri’l-Mü’minîn

Ya Muhammed Ya Ali Hayru’l-Beşer

Allahumme Salli Ala Nuri Muhammedi’l-Mustafa Allahumme Salli Ala Nuri İmami Aliyi’l-Murtaza Allahumme Salli Ala Hadicete’l-Kübra Allahumme Salli Ala Fatimete’z-Zehra Allahumme Salli Ala Nuri Seyyidina İmami Hasan Allahumme Salli Ala Nuri seyyidina İmami Huseyn Şehîdi deşti Kerbelâ Allahumme Salli Ala Nuri Seyyidina İmami Zeyni’l-Abidîn Allahumme Salli Ala Nuri İmami Muhammed Bakır Allahumme Salli Ala Nuri İmami Ca’fer es-Sadık Allahumme Salli Ala Nuri seyyidina Musa el-Kâzım Allahumme Salli Ala nuri Seyyidina İmami Sultani’l-Hurasân Ali er-Rida Allahumme Salli Ala Nuri Seyyidina İmami Muhammed et-Takî Allahumme Salli Ala Nuri Seyyidina İmami Alî en-Nakî, Allahumme Salli Ala Seyyidina Nuri İmami Hasan el-Askerî Allahumme Salli Ala Nuri Seyyidina İmami Muhammed el-Mehdî Sahibi’z-Zamân Kutbi’d-Deverân Huccetu’l-Ebrâr salavatullahi Aleyhim Ecmaîn el-ahirîn Zahirîn Batınîn Tayyibîn Tahirîn . La Feta İlla Aliyyin La Seyfe İlla Zülfikâr.

Bismillahirrahmanirrahim

Ariflerin kalplerini ilim hazinesi zineti ile süsleyen Allah’a (CC) Hamd olsun. Şüphesiz O bunu yapmaya kadirdir. Ve Marifeti az ve çok olarak istidada göre taksim etmiştir. Aşıkların gözlerini onlara bir atufet olarak tam bir basiret ile donatmıştır. Kendisine iştiyak duyanların sem’lerini( işitme) açmıştır. Hal ve Sözle maşukun ismini duysunlar diye.. O Allah ki, Ademi Suretinde yarattı. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı ve Şehadet alemini bilendir. O Rahman ve Rahimdir. Ve lehu’l-ilm bimucib serairi’l-Kulûbi es-Sidreti fi hunnesi’l-Leyli ila tarfi külli bihar ve hiye an tahti avadi sirati’l-emvac.

Eşhedü Enla ilahe illallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden abduhu Ve Resuluhu , Allah Onu Nebi olarak göndermiş ve peygamberlerin önderi kılmıştır. Allah’ın (CC) sonsuz Salât u Selamı o Nebinin, âl ve evladının, ve ashabının üzerine olsun. Hz. Peygamber (SAV) buyurdu: Ashabım, yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız. Hidayet bulursunuz. Allahu Taala Azze ve Celle Buyurdu: Nasrun Minellah Ve Fethun Karib. (Nusret Allah’ dan ve Fetih yakındır). Hz. Peygamber (SAV) Buyurdu:Bir kul, müslüman kardeşinin hacetini, ihtiyacını karşıladığı müddetçe, Allah (CC) de onun hacetini kabul eder. Hz. Ali bin Ebi Talib (KV.) buyurdu: Kâmil, Olgun bir İnsan üç halde bulunur, makam ve mevki sahibiyken tevazu halinde, iktidar elinde iken affedici ve emaneti ehline verir. Muhakkiklerin Sultanı ve Kutbu’l-aktab olan Hacı Bektaş-ı Veli ( KS) der: Avamın Şeyhi kemâl ile olur, Havasın Şeyhi Hâl ile olur, havasın havasının şeyhi ise marifet sırları ile olur. Ve şeyhin hakikisi başkasının işinde abd,bende gibi olmakla, aynı zamanda Allah’ın (CC) emrine sarılıp, yasakladıklarından sakınmakla olur. Allahu Taala’nın (CC) buyurduğu gibi: Resul size ne getirdiyse onu alınız, size neden nehyettiyse ondan sakınınız. Kalemle ilk yazılan söz Bismillahirrahmanirrahim sözüdür. Kim kazama razı olamazsa, yer ve göğün sahibi, benden başka Rabb aramış olur. Allah (CC) müminler için bir yol vaz’etmiştir. Mümin olan kimse, Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplara, resullerine, Ahiret gününe, kadere, Kaderin ve hayır ve şerrinin ondan geldiğine iman eden kimsedir. Mümin nefs-i levvameyi mücahede ile öldürüp, nefs-i mutmeinneyi riyazet ile diriltendir. Sonra, yüksek mertebelere ve derecelere yükselir, hakların korunmasına gayret sarfetme ile, dünyada çok yerine aza kanaatla olacağı rivayet edilmektedir. Zenginlğin azlığı ,çokluğundan hayırlıdır. Nitekim Allahu Taala buyurur: Erkek ve kadınlardan Salih amel işleyenler büyük fazla nail olanlardır.

Güzel hayat kanaatle olur. Bu da, açlığı sevmek, tokluğa buğz etmekle olur. Yükselmenin terki ve hayırlı olana yönelmek ve taat göstermektir.Bu suretle, abdalların safına dahil olacak, afv ve gufran sahibi Aziz u Mennanın fazl ve ihsanına nail olacak.

Bu cümleden olarak Fakrin hakikati olan Fenâ Fillâh’ı ve Bekâh’ı ve Bekâ Billâh’ı arzulayan Hadimu’l-Fukara ve’l-Mesâkîn, Kutbu’l-Arifîn ve Gavsu’l-Vasılîn Sultan Hacı Bektaş-ı Velî Kuddise Sirruhu’l-Azîz Hazretleri’nin âsitânesinde Aşevi’nde Postnişîn Mehmed Baba Halîfe edâmellahu umrehu ve berekâte esrarihi takvahu ke’s-Sabâh ve’r-RevâhTüm fiillerinde Biz onu tam bir yetkiyle icazetli kıldık ki, seccadenişin, kavil ve ahvalinde güzellik nasib etsin. olacak, farz namazlarını kılacak,üzerine düşen zekatı verecek, yol bulabildiği takdirde Hacca gidip Beyti ( Ka’be) ziyaret edecek, Ramazan ayı orucunu tutacak, dergaha gelen ve gidenlere hizmet edecek, fukara ve mesakine zikir telkini ve diğer hizmetleri gördükten sonra ahit ve tevbesini tazeleyecek, halkı ve müslümanları konuk edecek, hırka giyecek. Çerağları yakıp, alemleri çıkaracak zenbilleri tehlil ve tekbir ile kaldıracak.

Bundan sonra, icazet sahiplerinden büyüklerin iftiharı, eslah-ı suleha Halîfe-i zaman Hacı Bektaş-ı Velî Kuddise Sirruhu âsitânesinde postnişîn olanEl-Hacc Hasan Dedebaba’nın ( Allah feyz ve ikbalini daim kılsın) ( Tarikatta) varisi olmuştur. Ondan sonra, hasib ve nesib olan Hacı Bektaş-ı Velî Kuddise Sirruhu evlâdından eslah-ı suleha iftiharu’l-Kübera zamanın şeyhi kutbu’l-Evliya ilm-i yakîn ve Hakka’l-Yakîn sahibi Seyyid Şeyh Feyzullah Efendi Halîfe’ye ( Allah uzun ömür nasib etsin) mûres olmuştur. Ondan sonra, Şeyhlik Seyyid Şeyh Ali Celaleddin Efendi’den tevarüs etmiş, oradan, Şeyh Veliyuddin Efendiye, oradan sırasıyla, Şeyh Muhammed Hamdullah Efendi’ye, oradan, Şeyh Şehid Feyzullah Efendi’ye, Şeyh Abdüllatif Efendi’ye, Şeyh Bektaş Efendi’ye, Şeyh El-Hacc Feyzullah Efendi’ye, Şeyh Ali Efendi’ye, Şeyh Ulvan Efendi’ye, Şeyh Şehid Abdülkadir Efendi’ye, Şeyh Hüseyin Efendi’ye, Şeyh El-Hacc Zülfikar Efendi’ye, Şeyh Zernuş Yusuf Efendi, Şeyh Kasım Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Şeyh Bektaş Efendi, Şeyh Kalender Efendi, Şeyh Mürsel Bali Efendi, Şeyh Resul Efendi, Şeyh Bektaş Efendi,Şeyh Yusuf Bali Efendi, Şeyh Mahmut Efendi, Şeyh İskender Efendi, Şeyh Genç Kalender Efendi, Şeyh Resul Bali Sultan, Sultanu’l-budela Sahibu’l-Burhan Sırr-ı Yezdan Hz. Hızır Bali Sultan ( KS) , Mürsel Bali Sultan (ks), Şeyh Hızır Lale Sultan (KS) , Şeyhu’l-Kamilu’l-Mükemmel es-Samadani Sahib-i ilm-i ledünni El-Hacc Muhammed Bektaş Veli (KS) ‘ye tevarüsen silsilesi ulaşmaktadır. El-Hacc Bektaş Veli bin Seyyid İbrahim bin Seyyid Hasan bin Seyyid mehdi bin Seyyid Muhammed Sani bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid İbrahim Mükerrem Mücab bin Seyyid Muhammed bin Seyyid Musa bin İmam-ı amil u alim Hz. Musa Kazım bin imam-ı Faik bilhak Natık-ı Seyyidu’l-Urefa Cafer es-Sadık bin Hz. İmam Fahir Seyyidu’l-Fuzala Muhammed Bakır bin İmam-ı ehl-i Yakin Seyyiduşşürefa Zeynelabidin bin Hz. İmam-ı Seniy Sıbtu’n-Nebi Seyyiduşşüheda Hüseyin (RA) bin Hz. İmam-ı Vasî ibn ammi-yi Nebi Varis-i Kamil-i ulum-u Nebevi Esdullahi’l-Galib Halife-i Resulullah Aliy ibni Ebi Talib (KV) .

Hacı Bektaş-ı Veli’nin mürşidi Sultan Hace Ahmed Yesevi (Rahmetullahi Aleyh)İbn Muhammed Hanefî İbn İmam Alî Fi tarîki’s-Sâlik , Ahmed Yesevî’nin mürşidi İmam Alî Bin Musa er-Rıza , onun mürşidi imam Musa el-Kâzım onun mürşidi İmam Ca’fer es-Sadık , onunki, İmam Muhammed Bakır, onunki, İmam Zeynelabidin, onunki, Seyyidüşşüheda Hz. İmam Hüseyin (RA) ,onun mürşidi, Hz. İmam Ali (KV.), onun mürşidi ise Hz. Mahbubu Rabbi’l-alemin Hatemunnebiyyin Seyidu’l-evvelin ve’l-ahirin Sırru’l-vücud, Sahibu Makamı Mahmud efdalu’l-Halayik Mufiyzuşşerayi’ ve’t-taraik Seyyiduna ve Şefi’una Muhammedu’l-Mustafa Sallallahu Taala aleyhi Vesellem’dir . Ve Onun mürşidi, Hz. Cibril ( aleyhisselam) ve onun mürşidi, Hz. Allah (CC) ve amme nevaluhu vela ilahe gayruhu ve Huve’l- Feyyazu’l-kerim. Temmet Bi Avnillâhi Taala ( Arapça Bölümün Tercümesinin sonu)

Sebeb-i tahrîr-i kitâb ve mûceb-i tastîr-i…Oldur ki, cedd-i azîzim Sultânu’l-Arifân-ı ezelî ve Burhânu’l-Aşıkân-ı lemyezelî Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî Kuddise Sirruhu’l-Hafî Ve’l-Celî Hazretleri’nin âsitânesinde Aşçı Evi’nde postnişîn Halîfe Mehmed Baba tarîk-i evliyâyı kabul edip yedine sofra ve çerağ ve seng-tîğ ve izn-i icâzet ve inâbet verildi ve halîfelik safa ve nazar olundu. Ve dahi Hakkullah verildi Ve mürîd tutuna Ve muhibb edine ve tarîk-i evliya izinde davranıp tarîkatdan taşra (dışarı) bulunmadığını hakkından gele ve sen ki, mumaileyh Halîfe Mehmed Baba hizmetinizde mukîm olup şeriat-ı garradan bir mû hareket etmeyip şer’i şerîfe

kemâliyle inkıyâd gösterip tarîkat-ı aliyyede mastûr olup âyende ve revendeye hürmet ve riayet ile hüsn-i muamele kılıp Zıllullah-ı âlem olan Padişahımız Efendimiz Hazretlerine daavât-ı hayriyyesinin isticlâbına fevkalâde ikdâm ve gayretde duada kusur olunmayarak ve bir def’a mazmûn-ı icâzetnâme amel ve hareket eylemesi tarîkat-ı aliyye….ve turuk-ı ahîrden buna mani’ ve rafi’ olmayalar, şöyle bileler.

Ma ala’r-Resûli ille’l-Belâğ ala men ittebaa’l-Huda, Biavnillâhi Rabbi’l-Alemîn.

Tahrîren min şehri Receb Seneti seb’a ve semânîne ve mieteyni ve elfin.

( Receb 1287 )

Ali Çelebî Es-Seyyid Feyzullah Çelebî Alî Çelebî

Evlâd-ı Hacı Evlâd-ı Hacı Bektaş-ı Velî’den Evlâd-ı Hacı Bektaş-ı Velî’den

Bektaş-ı Velî’den ( Mühür ) ( Mühür)

( Mühür )

Halîl Çelebî Mihmandar-ı

Dergâh-ı Hacı Bektaş

Ekmekçi Be Dergâh-ı Hacı

Evlâd-ı Hacı Hacı Bektaş-ı Velî

Bektaş-ı Velî’den Hasan Baba El-Hacc Mehmed Baba

( Mühür) ( Mühür ) (Mühür)

Aşçı Be dergâh-ı Türbedar-ı Hacı Bektaş-ı Velî Hadimu’l-Fukara

Hacı Bektaş-ı Velî Hadimu’l-Fukara El-Hacc Hasan Halîfe

Mehmed Baba Mehmed Yesarî Baba

(Mühür) ( Mühür)

Be Dergâh-ı Hacı Bektaş-ı Velî

( Mühür)

Hadimu’l-Fukara

( İsim Ve ünvan Okunamıyor )

Hamza Baba Tekkesi’ndeki Mezarlar

Erkek Mezarları

Tekye-nişîn Şeyh Ahmed, Vefatı 1057

Tekye-nişîn Şeyh Hamza oğlu Süleyman, V. 1151

Merhûm Münîr,V. 1154

Tekye-nişîn Şeyh Hamza Baba,V. 1162

Tekye-nişîn Şeyh Halil, V. 1181

Merhûm Süleyman,V. 1181

Tekye-nişîn Şeyh Halil oğlu Mehmed Ali, V. 1212

İzzet oğlu Merhûm İbrahîm, V. 1215

Postnişîn Hamza Baba, V. 1237

Tekye-nişîn Halil oğlu Ali, V. 1240

Mehmed Efendi, V. 1241

Merhûm İbrahîm Efendi, V. 1252

Tekye-nişîn Süleyman oğlu Hamza, v. 1253

Süleyman oğlu Mehmed said, V. 1259

Tekye-nişîn Halil oğlu Mehmed, V. 1264

Tekye-nişîn Merhûm Süleyman oğlu Ali Efendi, V. 1264

Abdî oğlu Ali, V. 1265

Postnişîn Şeyh Ahmed, V. 1266

Şeyh Halil oğlu Hamza, V. 1282

Tekye-nişîn Şeyh Süleyman oğlu Şeyh Ali, V. 1283

Tekye-nişîn Merhûm İbrahim Efendi, V. 1296

Aşçı oğlu Merhûm Hüseyin Ağa, V. 1297

Hamza Baba’dan Küçük Ali’nin oğlu Mehmed, V. 1300

Hamza Baba Tekye-nişîni Halil, V. 1301

Tekye-nişîn Süleyman oğlu Mehmed, V. 1306

Aşçı oğlu Mustafa oğlu Merhûm Mustafa Ali, V. 1306

Merhûm Hamza oğlu Ali, V. 1315

Postnişîn Ali Efendi, V. 1933

Aşçı oğullarından Ali oğlu Hamza ( Temel), V. 1951

Postnişîn Rıza ( Özer ) , V. 1982

Tekye-nişîn Ali Haydar ( Özer ), V. 1990

Postnişîn Ali İhsan ( Özer ), V. 1997

Manisalı Zincirci Kara Mehmed oğlu Hüseyin

Kadınlar

Ramzan Efendi Zevcesi Elif Hanım, Vefatı 1168

Rukiyye kızı Yusufe, V. 1215

Tekye-nişîn Halil Efendi Kerîmesi Aişe, V. 1218

Bodur Mehmed zevcesi Raziye, V. 1260

Tekye-nişîn Halil Efendi Kerîmesi Hatîce, V. 1266

Tekye-nişîn Hamza Baba’nın Kerîmesi Aişe, V. 1267

İbrahîm Efendi zevcesi Mihribân, V. 1267

Tekye-nişîn Süleyman Efendi zevcesi Fatma, V. 1283

Tekye-nişîn Halil Efendi zevcesi Ümmî Hatun, V. 1285

Şerîfoğlu Hüseyin Kerîmesi Aişe, V. 1285

Tekye-nişîn Şeyh Ali Kerîmesi Hatîce, V. 1290

Tekye-nişîn Süleyman Efendi Kerîmesi Aişe, V. 1292

İbrahîm Dede zevcesi Şerîfe, V. 1296

Hüseyin Ağa ehli Aişe kızı Ziynet, V. 1315

Tekye-nişîn Ali Haydar Efendi zevcesi Fatma, V. 1937

Postnişîn Rıza Efendi zevcesi Atîka Hanım, V. 1968

Postnişîn Eli Efendi Kerîmesi Şehribân Hanım, V. 1969

İki Mezar Taşı Kitâbesi

Aşçı oğlu Merhûm Hüseyin Ağa

Beni kıl Mağfiret Ey Rabb-ı Yezdân

Bihakkı Arş-ı A’zâm Nûr-ı Kur’ân

Gelip kabrimi ziyaret eden İhvân

Eyledi ruhuma bir Fatiha İhsân

1297

Tekye-nişîn Halil Efendi Zevcesi Ümmî Hatun

Beni Kıl Mağfiret Lütf İle Yezdân

Bihakkı Arş-ı A’zâm Nûr-ı Kur’ân

1285