Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Arşiv Belgeleri

Eski Yazı, Türkçe, Osmanlıca Belge Bilgi Merkezi

Sunuş

Değerli Canlar bu bölümde yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan ve Anadolumuzun özellikle İnanç ve Kültür Tarihine ışık tutan Elyazması Belgeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Ellerinde bulunan kültürümüz açısından son derece önemli bu belgeleri bizlere ulaştıran canlarımıza hizmetleri kabul olsun diyerek teşekkür ediyoruz.

Website Editörleri


Vech-i Âdem Hak Durubdur Âleme

Hakk'a Erdi Secde Eden Âdeme

 

Seyyid Garip Musa Ocağına Ait Bir Hilafetname (İcazetname)

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

Nasrun Minallah ve Fethun Karîb Ve Beşşiru’l-Mü’minîn

Ya Muhammed Ya Ali Hayru’l-Beşer

Bismillahirrahmanirrahim

Ariflerin kalplerini ilim hazinesi zineti ile süsleyen Allah’a (CC) Hamd olsun. Şüphesiz O bunu yapmaya kadirdir. Ve Marifeti az ve çok olarak istidada göre taksim etmiştir. Aşıkların gözlerini onlara bir atufet olarak tam bir basiret ile donatmıştır. Kendisine iştiyak duyanların sem’lerini( işitme) açmıştır. Hal ve Sözle maşukun ismini duysunlar diye.. O Allah ki, Ademi Suretinde yarattı. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı ve Şehadet alemini bilendir. O Rahman ve Rahimdir. Ve lehu’l-ilm bimucib serairi’l-Kulûbi es-Sidreti fi hunnesi’l-Leyli ila tarfi külli bihar ve hiye an tahti avadi sirati’l-emvac.

Devamını oku...

Gökçeoğulları'na Ait Fetva Suretleri

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

1.

Hasbunallah Ve Ni’me’l-Vekîl

Tohum ve Bakar Zeyd’den tarla ve amel Amr’dan Zeyd dahi amelde yardım edip haric-i tebeyyünlerinde beraber olmak üzre Zeyd Amr ile akd-i muzaraa edip vech-i meşru’ üzere amel edip ekin idrak eylese muzaraa-i mezbure sahiha olur mu?Beyan Buyrula

El-Cevâb:

Allahu Taala a’lem OLMAZ Ketebehu

El-Hacc Esseyyid

El-Fakir Mustafa

El-Müfti Bi Divriği

Afa Anhu

Ve kane’l-Bezlu ve’l-Bakaru liihdahima ve’l-Ardu ve’l-amelu li’l-Ahiri

Fesseret Mülteka

Devamını oku...

Gökçeoğulları'na Ait Çelebilerce verilen İcazetnameler ve Beyannameler

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

1.

Elhamdu Lillahillezi halaka’l-İnsan ‘allemehu’l-Beyân ve nevvere kulûbe’l-‘arifîn bienvarittevhîdi ve esrari’l-‘irfani ve tahhare fuâde’s-Salikîn bi’l-Hikmeti ve’l-Ma’rifeti ve’l-İhsani Ve’s-Salâtu ve’s-Selâmu ala Seyyidina Muhammedini’d-Da’i

ila nûri’l-Ehadiyyeti bi’s-Sıdki ve’l-îkâni ve ala âlihi ve ashabihi ve ‘itretihi’l-Hadîne ila tariki’l-Vilâyeti bikelimâti’l-Ledünniyyeti ve’l-Burhani ve ala men ittabaahum biikrari’l-Lisani ve tasdiki’l-Cinân Emma ba’d

Bais-i rakamzede-i kilk-i tahkik ve icazetnâme-i esrar-ı tedkik oldur ki, matla’-ı envar-ı tarikat ve melce-i salikîn-i rah-ı hakikat kudvetu’l-‘Arifîn ve mürebbiyi’s-Salikîn Sultan El-Hacc Bektaş Veli kuddise sirruhu’l-‘alî Efendimiz Hazretlerinin dergâh-ı feyz-iktinahlarının ber mu’tad-ı kadîm terbiye-kerde ve süluk-perverdelerinden Şeyh Şazi evladından İsmail Dede bu kere dergâh-ı âlicah-ı aziz-i müşarünileyhe ziyaret niyyet-i halisasıyla gelip ve büyük ‘ammilerinden Hüseyin Ali Dede namına verilmiş olan ‘atîk icazetnâmenin kendi namına tecdidini talep kılmış ve ammizadeleri taraflarından dahi ruy-i rıza gösterilmiş olmakla ahkâm-ı şeriat-ı garra ve adâb-ı tarikat-ı ‘ulya muktezasınca hareket ve her halde tahsil-i rıza-yı ehlullaha sarf-ı makderet etmek üzere işbu icazetnâme-i tarikat Dede-i mumaileyhe i’ta kılınmıştır. Sen ki, İsmail Dedesin gerekdir ki, icazetnâme-i tarikat-ı aliyye mucibince âmil olup sirran ve ‘aleniyeten ahkâm-ı şerîfe ve adâb-ı tarikat-ı saadet-redifin icra ve emr-i muhafazasında ser-i mû taksir ve noksaniyette bulunmayıp etvar-ı pîran ve meşreb-i azizân üzere terbiye-i salikîn ve tasfiye-i kulûb-i talibîn hususlarına da’î ve in leyse li’l-İnsani illa ma se’a ma’na-yı munifi hasebince daima terakki-yi meratib-i turuk-u aliyyede sa’i olasın, ez her cihet, eslaf-ı salihînin isr-i âlilerine mütabaat ve rıza-yı ‘aliyyelerine muğayır ve muhalif harekat ve halâttan mücanebet eyleyesin. Vesselâmu ala men ittabaa’l-Huda. Tahriren fi şehri Muharremi’l-Haram, seneti erba’ate ve tis’în ve mieteyn ve elfin mine’l-Hicreti men lehu’l-izzu ve’ş-Şeref. (Muharrem 1294)

Devamını oku...

Gökçeoğulları'na Ait Diğer Elyazması Belgeler

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

4 Nolu Defter.

1.sahife

Vakıf-ı esrar-ı mebde’ vel-mead Kudvetul-ulema Gavsul-vasılin yekrek-i tabiin Hazret-i Şeyh Şazi suzi-i suzende-i ateş-i aşk-ı ilahi kuddise sirruhul-ali Efendimiz Hazretleri tarik-ı vefada sabit ve silk-i sadakatde caygir olan ihvan-ı din ve taliban-ı mübin ve muhibban-ı emin ( Elem e’had ileykum ya ben-i Ademe ilh.) Ayet-i Kerimesi mantuk ve münifesi muktezasınca amil olup Yed’une ilennar ( ateşe-cehenneme- davet edenler) olan kimselere tabi olmayan eşhas-ı müstakimü’l-etvarı saye-i emn-i emanında mahfuz buyurup Divan-ı uzma-yı Mahkeme-i kübrada Şefi’ olsun .

Devamını oku...

Hamza Baba Bektaşi Tekkesine Ait Belgeler

Yazdır PDF

arslan.gif
Çeviren: Müfid Yüksel

 

İZMİR NİF KAZASI’NDA HAMZA BABA BEKTAŞİ TEKKESİNE AİT BELGELERİN DÖKÜMÜ

1. El-Emru’l-Mezbûr kema huve’l-Mestûr Nemmekahu

Muslihuddîn El-Mevlâ Bi Nahiyeti Barsa

Vech-i tahrîr ma fî’l-Beyân budur ki, Kaza-i Nîf muzafâtından merhûm ve mağfûrun lehu Hamza Baba Zaviyesine şeyh olan Fahru’s-Suleha Hasan Çelebî İbn Mustafa Çelebî huzûr-i kuzat, karye-i kudumcular dan Kalender Bin Şahkulu nâm kimesne mahderinde takrîr-i merâm ve bast-ı kelâm idüb Değirmen Vadisi’nde Tâîr olan bir bâb vakf içün hasıl-ı kayd olunan Elpek ve Keçeli vesair tâîr olan değirmenlere ve Evyan ve Ermenaz timarlardan Aydın ve Saruhan sancağında carî olan nehirlerden ilâ haze’l-ân bir kimesne üzerlerinde bağ ve bağçe ve sair sebze ve ota okka gelmiş değil iken hâla mezbûr Kalender bir kıt’a yoncalık idüb carî olan nehirden sakiy eder, suâl olunub men’ olunmasını iltimas ederim dedikde, ğıbbu’s-Suâl mezbûr Kalender dahi bi’l-Muvacehe cevâb virüb zikr olunan değirmenlerin suyundan yonca sakiy eyledim ba’de’l-Yevm bir dahi sakiy itmeyiz deyu ferağatı, müşarünileyh Hasan Çelebî talebiyle kayd-ı resmî olundu. Tahrîren Fî evahiri şehri Şevvali’l-Mükerrem, seneti Hamse ve Elfin. ( Şevval 1005/1597 )

Şuhûdu’l-Hâl ( Duruma Şahit Olanlar )

Hasan Çelebî Nuh Dede Kara Dede Ali Dede Velî Bin İlyas

Bin Mustafa Çelebî İbn Üveys Bin Kara Mustafa İbn Şah Ca’fer …….

Ve Gayruhum. ( Ve Diğerleri )

Devamını oku...

Sayfa 3 / 4

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri