Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Arşiv Belgeleri

Eski Yazı, Türkçe, Osmanlıca Belge Bilgi Merkezi

Sunuş

Değerli Canlar bu bölümde yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan ve Anadolumuzun özellikle İnanç ve Kültür Tarihine ışık tutan Elyazması Belgeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Ellerinde bulunan kültürümüz açısından son derece önemli bu belgeleri bizlere ulaştıran canlarımıza hizmetleri kabul olsun diyerek teşekkür ediyoruz.

Website Editörleri


Vech-i Âdem Hak Durubdur Âleme

Hakk'a Erdi Secde Eden Âdeme

 

Eraslan Ocağı'na Ait İcazetnameler

Yazdır PDF

aaa_eraslan1.gif
(09.12.2001)

Değerli dostlar Dedelik Kurumu ve Ocaklara yönelik araştırmalarımız çerçevesinde topladığımız ve bu konuda çalışan araştırmacılarla da paylaştığımız belgeleri sitemizde sizlere de sunmayı sürdürüyoruz. Bu kez Eraslan Ocağı'ndan Bektaş Aslan Dede'nin bana ulaştırdığı dört belgeden ikisini yayınlıyoruz. Eraslan Ocağı'nın merkezi olan Tokat, Almus ilçesine bağlı Cehet kasabasını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğim alana araştırmaları sırasında ziyaret etmiştim. Kendisine teşekkür ediyor, bu tür belgeleri olanların bizlere ulaştırmalarını diliyoruz. Dr. Ali Yaman

İCAZETNAME 1 (Eski Yazı)

Ali Dede oğlu merhum Bektaş Efendi’nin yerine mahdumu bulunan Ali Ağa’yı tarikat hizmeti bi’l-ibka vazifeye tayin edilmiştir. Muhibbanımız bulunan Cehed Köylüleri ve muhibbanlar itaatte bulunmaları içün bizzat bu emrimiz yerine getirilsin. Cümleye selamlar olunur.

4 Kânun-i Sanî Sene: 1340

Merhum Hüseyin Efendi-zâde

Mühür: İbrahim

Devamını oku...

Köse Süleyman Ocağı'na Ait Yeni bir İcazetnameler-2

Yazdır PDF

belge_cepni.gif (79962 bytes)

Ağlarca İbrahim Ocağı'na Ait İcazetnameler:

Yazdır PDF

(Okunamayan yerler (...) ile gösterilmiştir.)

Belge 1 üstte yeralan bölüm (Bu yazının sağ yanında Yasîn Suresi âyet 38: “...Bu, güçlü ve herşeyi bilen Allah’ın takdiridir.” yazılmış.):

Ağlarca İbrahim evladlarından Sadık Baba oğlu Bektaş Baba, bu defa Hz. Pir efendimiz hazretlerinin merkad-i mutahharalarını tavaf ve ziyaret edüb, muma-ileyhin ocağına müteallik olan ve müntesib bulunan tâliban ve muhibban bil-cümleniz Bektaş Baba’ya inkıyad ve itaat edesiz, icâzetname gereğince âmil olasız.

1 Receb 1301 15 Nisan 1300

Hâdim-ül-fukara Es-seyyid Ahmed Cemaleddin

Hacı Bektaş Veli Evlatlarından

Devamını oku...

Köse Süleyman Ocağı'na Ait İcazetnameler-1

Yazdır PDF

Silindiği için okunamayan yerlere (...) konulmuştur.)

El-hamdü lillâhi Rabb-il-âlemîn. Ve’l-âkıbetü lil-müttekîn. Ve’ssalatü ve’sselamü alâ Resûlinâ Muhammedin (...) ve alâ Mâsumin-et-tayyibîn-et-tâhirîn ve ıtretihî’l-hâdî ilâ tarîk-il-evliyâi bi’l-kelimati (...) ve alâ men-ittebaahüm bi’l-ikrâri ve’t-tasdîki ve’l-izani ve muhit-i esrar-ı hakikat-i Ahmediyye ânî bihî (...) Kutb-ül-Ârifîn Gavs-ül-Vâsılîn el-hac Bektâş-ı Veli kaddese sırrehû’l-âlî (...) aliyyesine müntesib Çepni rehberi Köse Süleyman-zâde İsmail Baba bu tarafa gelüb aziz-i müşarünileyhin merkad-i münevverlerini tavâf ve ziyaret edüb safâ-nazar dua olunub, yedine İCAZET-NÂME verilüb, İsmail Baba’nın olduğu mahalde olan muhibb-i Hanedan ve ehl-i îman Tarîkat-i Muhammed-Ali’ye (...) o babayı rehber bilüb, itaat ve inkiyad edüb şefaat-i enbiyâ ve’l-mürselîn aleyhim-üs-salât (...) ve himmet-i evliya-i eizze-i kiramâ nâil olasız. Ve’sselamü alâ men-it-tebea’l-hüda tahriren fî şehr-i Muharrem, sene: 1270.

Hadim-ül-fukarâ Hadim-ül-fukarâ Hadim-ül-fukarâ

Esseyyid-el-hâc Turâbî el-hâc Ali Dede Esseyyid-el-hâc (...)

Muhammed Baba Post-nişîn-i Dergah-ı Hacı Bektaş Veli (...)

Türbedâr-ı Hacı Bektaş Veli

Balaban Aşireti Liderlerinden Gül Ağa'ya Vali Sabit'in Seyit Rıza İle İlgili Mektubu

Yazdır PDF

belge seyit riza
Hamiyetli ve Fedakar Hemşerim Gül Ağa'ya

Allah yüzünüzü ak sa'yinizi meşkur etsin. Kürtler'in pek …….. * oldukları gibi sizin gibi büyük kalpli büyük fedakarlığınızın da bulunması şayanı şükrandır. İnşaallah son hesapta sizin mi yoksa o takımların mı hesabı doğru olduğu anlaşılacaktır. Sizin için gerek Malatya'da gerek Harput'ta arzu edilen yerde iskan için yer var ve hazırdır. Hozat'a gelmek üzre şimdiye kadar din ve namusu ile hizmet eden Seyit Rıza'ya malumat vererek onun muaveneti ile Hozat'a kadar geliniz. Hozat'ta gerek Jandarmadan ve gerek civardaki fırkadan muhafaza ile Harput'a gelmeniz mukarrerdir. İnşallah Ruslar'ın onbeş güne kadar Erzincan'dan çekildikleri tebşiratını alırsınız. Olvakit ak yüzle karayüz tabii belli olur. Azizim ağam.

20 Temmuz 1332

Vali Sabit

* Orjinalinden okunamamıştır.

Sayfa 1 / 4

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri