Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PİRAN OCAĞI’NA AİT ZİYARET-NAME

Yazdır PDF

(20.07.2002)

Baliş-i Nazir Ziyaret-name oldur ki;

Seyyid Seyfeddin Ba-Harizi evladından Seyyid İbrahim mahdumı Hasan Fahri ve amucazadesinden Hüseyin oğlu Seyyid Nesimi ve Seyyid Ali oğlu Seyyid Hüseyin bu kere ziyaret-i dergah-ı şefaat-gaha Seyyid Hüseyin Efendimiz ile gelerek kurbana memalikleri ziyaretinde ser-kıbab oturan tarafımızdan usul ve icazetle bir kıt’a ziyaret-namesiyle ecdadlarınun burada olan kayıdlarının ihracını iltimas etmeye bulunduklarından kuyud-ı antikaya müracaat ve müşarünileyh (sonra) Seyyid Seyfeddin Ba-Harizi Horasan’dan Han Nevabandan Ba-Harizi Kabesine tevellüd idüp Buhara’da Şeyh Necmeddin Kübra’ya intisab ile ikame-i zaviyat bil-hicce 658 tarihinde Buhara’da vefat ederek anun mahdumı Seyyid Hıdır 704 tarihinde Türkistan’dan Anatolı’ya atası hicretinde Diyarbekir’de vefat eylediği 751 ve anun mahdumı İkinci Seyyid Seyfeddin 751 tarihinde Dergah-ı Hazret-i Hacı Bektaş-ı Veli efendimize gelüp, inabetle ta’ife-i kulub irerek ihzaz ve icazet eylediği kayden sabit olmuşdur. Bu bu kere iltimasları dahı sufuf-ı usul-i kadime olan tarih-i şeriat garra-yı tarikat-i evliya üzre ocaklarına muallak ser-bana adab u ahkam tarif ileyh Bektaşiye tarifde bu güzerde hicret itmişlerdir.

12 Ramazan-ı Şerif 242 Hacı Bektaş-ı Veli Hüseyin

Bu belgeyi bu ocak soyundan gelen Sayın Cemalettin Özer yollamıştır. Sitemiz adına kendisine teşekkür ediyoruz.

 

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri PİRAN OCAĞI’NA AİT ZİYARET-NAME